Tabăra școlară Cerbul din Moroeni se află într-o stare avansată de deteriorare, motiv pentru care autoritățile au decis să o concesioneze.

În domeniul public al județului Dâmbovița sunt înscrise Taberele Școlare Căprioara, Cerbul și Vânătorul în  baza Hotărârii Guvernului nr. 435/2011 și a Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 165/25.10.2011. În anul 2014, aceste tabere au fost transmise către S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. în cadrul contractului de concesiune a gestiunii indirecte a serviciului de administrare a domeniului public și privat al județului Dâmbovița, iar în anul 2015 Taberele Școlare Vânătorul și Cerbul au revenit în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița, nemaifiind utilizate de atunci. 
Consiliul Județean Dâmbovița, în anul 2017, a organizat licitație publică, în baza H.C.J.D. 189/23.06.2017, pentru concesionarea atât a Taberei Școlare Cerbul cât și Vânătorul, dar câștigătorul licitației nu a semnat contractul de concesiune. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr. 196/31.07.2018 s-a aprobat concesionarea prin licitaţie publică a imobilelor – teren și construcții – aferente Taberei şcolare Vânătorul. Procedura de concesionare s-a finalizat în 26.10.2018 prin declararea ca ofertant câștigător S.C. ECOLOGIC S.R.L. cu o redevență anuală de 9.000 lei. 
Având în vedere finalizarea procedurii de concesionare a Taberei Vânătorul, interesul manifestat de potențiali investitori, starea avansată de degradare a bunurilor aferente Taberei școlare Cerbul, dar şi imposibilitatea asigurării de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa a fondurilor necesare realizării investițiilor pentru reabilitarea și modernizarea acestora, precum și introducerea lor în circuitul turistic, propunem reluarea procedurii de concesionare prin licitație publică a Taberei școlare Cerbul. 
Prin concesionarea Taberei școlare Cerbul se are în vedere reabilitarea şi modernizarea acesteia, introducerea în circuitul turistic, precum și obținerea unei redevențe anuale ce va constitui venit la bugetul Consiliului Judeţean Dâmboviţa.
Redevența anuală ce reprezintă baza de pornire a licitației a fost stabilită având la bază Raportul de evaluare nr. 47/J016/16.05.2016 întocmit de către PFA Rusescu Gelu, înregistrat la sediul Consiliului Județean Dâmbovița sub nr. 11052/16.05.2016 și aprobat prin H.C.J.D. nr. 189/23.06.2017. În vederea concesionării Taberei școlare Cerbul prin licitație publică este necesară și aprobarea documentației aferente procedurii de licitație, după cum urmează: - Anexa nr. 1 – datele de identificare ale bunului imobil (clădiri și terenul aferent); - Anexa nr. 2 –  mijloacele fixe și obiectele de inventar aferente imobilului concesionat; - Anexa nr. 3 – studiul de oportunitate; - Anexa nr. 4  – caietul de sarcini; - Anexa nr. 5 – documentația de atribuire; - Anexa nr. 6 – contractul cadru de concesiune; - Anexa nr. 7 – modul de calcul al redevenței;
Proiectul de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a imobilelor - teren şi construcții -  aferente Taberei școlare Cerbul, situată în comuna Moroeni, aflate în proprietatea publică a județului Dâmbovița a fost aprobat marți, în ședință ordinară, de către consilierii județeni.
 
Iată conținutul hotărârii:

Art.1. (1) Se aprobă concesionarea prin licitație publică a imobilelor - teren şi construcții - aferente Taberei școlare Cerbul, situată în comuna Moroeni, aflate în proprietatea publică a județului Dâmbovița. (2) Datele de identificare ale bunurilor imobile aferente Taberei școlare Cerbul se regăsesc în anexa nr. 1. (3) Se vor preda concesionarului pe lângă bunurile imobile prevăzute la alin. (2) și mijloacele fixe și obiectele de inventar aferente, regăsite în anexa nr. 2. (4) Durata concesiunii este de 49 de ani, cu posibilitate de prelungire pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială, prin acordul părților.
Art.2. Se aprobă documentația pentru organizarea licitației publice: - studiul de oportunitate (anexa nr. 3) - caietul de sarcini (anexa nr. 4) - documentația de atribuire (anexa nr. 5) - contractul cadru de concesiune (anexa nr. 6).

Art.3. (1) Se aprobă o redevență anuală de 28.526 lei – bază de pornire a licitației publice. (2) Modul de calcul al redevenței – bază de pornire la licitație se regăsește în anexa nr.7. (3) Redevența anuală este cea rezultată după organizarea procedurii de licitație publică. (4) Pentru perioada cuprinsă între data semnării contractului și până la 31 decembrie 2021, redevența anuală reprezintă 50% din cuantumul redevenței anuale rezultată conform alin. (3), iar 50% rămâne la dispoziția concesionarului pentru efectuarea unor lucrări de investiții/reparații asupra imobilelor aferente Taberei școlare Cerbul. (5) Începând cu anul 2022, redevența se va recalcula anual, în funcție de Indicele Prețurilor de Consum pentru servicii, comunicat de Institutul Național de Statistică și va fi aprobată prin hotărâri ale Consiliului Județean Dâmbovița. (6) Facilitatea prevăzută la alin. (4) nu se va mai acorda dacă în perioada cuprinsă între data semnării contractului și până la 31 decembrie 2021, contractul de concesiune se reziliază din culpa concesionarului, acesta urmând a suporta contravaloarea integrală a redevenței anuale. (7) Redevența se achită anual într-o singură tranșă până la data de 31 martie a anului în curs pentru anul anterior. (8) Pentru lucrările de investiții/reparații prevăzute la alin.(4), concesionarul va prezenta până la data de 31 martie a anului în curs documente justificative (factură și devize de cheltuieli) aferente investițiilor efectuate în anul precedent. (9) Pentru anul 2019, redevența se va calcula în funcție de numărul de luni și de fracțiune de lună de concesiune începând cu data încheierii contractului de concesiune și se va achita până la 15 decembrie 2019.
Art.4. (1) Se aprobă o taxă de 500 lei pentru cumpărarea documentației de atribuire a contractului de concesiune, pe suport hârtie şi/sau pe suport electronic (caiet de sarcini, instrucțiuni privind organizarea și desfășurarea procedurii de concesiune). (2) Se stabilește valoarea garanției de participare la licitația publică deschisă, în sumă de 7.132 lei, reprezentând 25% din redevența anuală bază de pornire la licitație. (3) Garanția de participare la licitația publică deschisă se restituie ofertanților declarați necâștigători și poate fi parte din redevența anului I de concesiune pentru ofertantul câștigător.
Art.5. Tabăra Școlară Cerbul - proprietate publică a județului Dâmbovița, se transmite către concesionar numai cu obligația menținerii destinației acesteia - desfășurarea activităților de turism pentru tineret și organizarea de tabere școlare.
Art.6. Se împuternicește președintele Consiliului Județean Dâmbovița sau, după caz, înlocuitorul acestuia, pentru constituirea prin dispoziție a comisiei de licitație și pentru semnarea contractului de concesiune cu ofertantul câștigător.
Art.7. Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția administrarea patrimoniului, Direcția economică, buget, Direcția juridică, contencios administrație publică și Serviciul administrație publică, secretariat și relații cu publicul pentru comunicare.
 
Din cele trei tabere pe care CJD le deține în Moroeni, tabăra Căprioara este dată în concesiune către S.C. Carpatmontana Serv, pentru tabăra Vânătorul a fost organizată în perioada septembrie-octombrie procedura de licitație, fiind adjudecată și urmează să fie semnat contractul de concesiune, în această săptămână.